چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
 

امور دریایی

 

 

 ردیف  نام فایل  نوع فایل لینک دانلود
 1 Diving Permit to Work Application Form KI-P01-F08-00 WORD @
 2 Diving Permit to Work Application Form KI-P01-F08-00 PDF @
 3 Hot Work Application Form KI-P01-F03-00 WORD @
 4 Hot Work Application Form KI-P01-F03-00 PDF @
 5 Immobilization Application Form KI-P01-F04-00
WORD
@
 6 Immobilization Application Form KI-P01-F04-00 PDF @
 7 Laid-Up Application Form KI-P01-F07-00 WORD
@
 8 Laid-Up Application Form KI-P01-F07-00 PDF @
 9 Letter of Guarantee KI-P01-F09-00 WORD
@
 10 Letter of Guarantee KI-P01-F09-00 PDF @
 11 Sea Trial Application Form KI-P01-F05-00 WORD
@
 12 Sea Trial Application Form KI-P01-F05-00 PDF @
 13 فرم سلب و تقبل نمایندگی KI-P01-F06-00 WORD
@
 14 فرم سلب و تقبل نمایندگی KI-P01-F06-00 PDF @
15 موقعیت جغرافیایی   pdf  @
16 مسیرهای تردد و لنگرگاه ها   pdf @