سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
 

نشانی اداره بنادر و دریانوردی کیش

اداره بنادر و دریانوردی کیش

 

تلفن تماس : 44420688-076                                         کد اقتصادی : 411319577986

کد پستی : 7941783779                                                    شناسه ملی : 14000180614

 فکس :   44420689-076

آدرس  : بلوار ایران - ساختمان 25 - اداره بنادر و دریانوردی کیش