یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
 

 

 شایان ذکر است ، در روز جمعه و روزهای تعطیل از مسیر آفتاب به کیش ساعت 06:30 و از کیش به آفتاب ساعت 09:30 حرکت دارد ، هچنین یادآور میشویم در صورت ترافیک و شلوغی امکان گذاشتن سفر فوق العاده نیز وجود دارد . در صورت مساعد بودن شرایط جوی سفرهای ذیل انجام می گیرد .

ساعت حرکت شناورها :

 ردیف  نام شناور
 مسیر حرکت
 ساعت
 1 لندینگ کرافت  کیش - آفتاب
 09:30
 2 لندینگ کرافت  کیش - آفتاب  09:30
 3 لندینگ کرافت  کیش - آفتاب  14:30
 4 لندینگ کرافت  کیش - آفتاب  14:30
 5 لندینگ کرافت  کیش - آفتاب  19:30
 6 لندینگ کرافت  کیش - آفتاب  19:30
7 مسافری  کیش - چارک
 08:30
 8 مسافری  کیش - چارک  10:00
 9 مسافری  کیش - چارک  11:30
 10  مسافری  کیش - چارک  13:00
 11 مسافری  کیش - چارک  14:30
 12 مسافری  کیش - چارک  16:00
 13 مسافری   کیش - چارک  17:30

 

 ردیف   نام شناور         
  مسیر حرکت  ساعت
 1  لندینگ کرافت  آفتاب - کیش
 06:30
 2  لندینگ کرافت  آفتاب - کیش
 06:30
 3  لندینگ کرافت

 آفتاب - کیش

 12:00
 4  لندینگ کرافت  آفتاب - کیش
 12:00
 5  لندینگ کرافت  آفتاب - کیش
 17:00
 6  لندینگ کرافت  آفتاب - کیش
 17:00
 7

 مسافری

 چارک - کیش
 06:15
 8  مسافری  چارک - کیش
 08:15
 9 مسافری  چارک - کیش
 09:45
 10 مسافری  چارک - کیش
 11:15
 11 مسافری  چارک - کیش
 12:45
 12 مسافری  چارک - کیش
 14:45
 13  مسافری  چارک - کیش
 16:00