سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

گزارش تصویری-دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399

چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸