یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
 

گزارش تصویری-دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399

دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -9
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -8
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -7
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -6
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -5
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -4
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -2
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -3
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
دوره آموزشی خدمه شناورهای مسافری طرح تسهیل سفرهای دریایی - نوروز 1399 -1
چهارشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۸