سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰
 

گزارش تصویری/دوره توجیهی فرماندهان و مالکین شناورهای تفریحی - گردشگری - مسافری

سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸