یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹
 

گزارش تصویری/دوره توجیهی فرماندهان و مالکین شناورهای تفریحی - گردشگری - مسافری

گزارش تصویری/دوره توجیهی فرماندهان و مالکین شناورهای تفریحی - گردشگری - مسافری 5
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
گزارش تصویریی/دوره توجیهی فرماندهان و مالکین شناورهای تفریحی - گردشگری - مسافری 4
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
گزارش تصویری/دوره توجیهی فرماندهان و مالکین شناورهای تفریحی - گردشگری - مسافری 3
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
گزارش تصویری/دوره توجیهی فرماندهان و مالکین شناورهای تفریحی - گردشگری - مسافری 2
سه شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۸